WAAROM LEWE EK?

VOEL REG, DINK REG EN DOEN REG

Geagte Vriend

In I Korinthiërs 12 lees ons die volgende woorde:

Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus.

Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê: "Omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie," hou hy om dié rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê: "Omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie," hou hy om dié rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede maar net een liggaam.

Die oog kan nie vir die hand sê: "Ek het jou nie nodig nie." Die kop kan weer nie vir die voete sê: "Ek het julle nie nodig nie."

Ons is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God ‘n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars; verder is daar dié wat wonderdade kan doen, dan dié wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee.

Bostaande aanhaling uit die Bybel, klink dalk vir jou na 'n onnodige lang inleiding, maar ek doen dit om vir jou te sê dat sielkundiges ook in die liggaam van Christus 'n bepaalde funksie verrig.

Jy is dalk reeds ‘n volgeling van die Here Jesus, maar worstel nog met onopgeloste probleme, en nou voel jy skuldig. Om nou nog by iemand anders te gaan hulp soek, vererger net hierdie skuldgevoelens.

Vir jou wil ek sê, jy het gespesialiseerde hulp nodig.

Met hierdie skrywe bied ek aan jou 'n bondige uiteensetting van dienste wat ek bied aan almal wat hulp nodig het.

Ek werk saam met dokters, maatskaplike werkers, psigiaters, ander sielkundiges, predikante en almal wat die welsyn van mense op die hart dra.

Evaluering en psigoterapie word gedoen ten opsigte van die volgende:

1                     Persoonlike Probleme

2                     Studentrmotivering

3                     Huweliksberaad

4                     Emosionele probleme

5                     Beroepsvoorligting

6                     Vakkeuse-uitoefening

7                     Intelligensie-evaluering

8                     Ontspanningsterapie

Ek verduidelik graag elk van die bogenoemde:

1 Persoonlike Probleme

Daar is sekerlik niemand wat kan sê dat hy nie probleme het nie.  Ek glo baie  van ons wonder seker elke dag waarom ons so moet swaarkry.  'n Mens kan maar net die radio of televisie aanskakel of die koerant oopslaan en jy sal presies weet wat ek bedoel.  Hierdie lewe is vol van ellende, teleurstellings, siekte, dood en verwoesting. As die rampe jouself nie tref nie, is dit iemand anders. Waarom al die ellende?

Die Bybel leer ons dat God die hemel en die aarde geskape het. Is dit nou Sy wil dat ons so moet swaarkry?

Ek glo dat dit beslis nie Sy wil is nie!   Ons lees in Gen 1:31 --- " Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed."

Ook die mens het Hy geskape met 'n sekere doel. Sy doel was om tot die eer van God te lewe. Ons ken die geskiedenis van Adam en Eva en weet wat daar in die paradys gebeur het. Sedert die sondeval is ons aarde in die ellende gedompel en het ons swaarkry begin. Miskien sal dit goed wees om weer 'n slag na te dink oor die stryd waarin ons elkeen betrokke is, en die vyand wat agter die skerms besig is. ‘n Mens besef dit nie elke dag nie, maar elkeen van ons is in 'n oorlog betrokke.

Waar vind hierdie oorlog plaas? ....... Hoofsaaklik hier in ons gedagtewêreld.... verkeerde gedagtes lei tot verkeerde besluite ... verkeerde besluite lei weer tot verkeerde dade, en dit is die rede vir al die ellende. Ons is hoegenaamd nie in staat om tot die eer van God te lewe nie.

Die Bybel vertel ons dat God nie die mens aan homself oorgelaat het nie. Hy het die wêreld so lief gehad, dat Hy sy enigste Seun gestuur het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. (Joh 3:16) Deur geloof in die Here Jesus Christus, word die mens van al sy sondes verlos en word hy weer in staat gestel om tot die eer van God te lewe. In Efes 2:10 staan daar geskrywe: "God het ons gemaak wat ons nou is: In Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het."

Daarom behoort ons nie die ellende en swaarkry 'n vatkans in ons lewe te gee nie. Dié stryd wat in ons gedagtewêreld woed, kan vergemaklik as jy reg dink. Die lewe is 'n wedloop. Dink aan 'n marathon-atleet ...... die pyn en swaarkry wat hy ondervind terwyl hy met die wedloop besig is ..... maar aan die einde voel hy goed en gelukkig!

So eenvoudig is dit egter nie!   Selfs Paulus het verklaar:  “Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie.   Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek!” (Rom 7:18-19)

Om God se wil op aarde te doen, moet ons ons losmaak van die verlede.   Dit beteken nie dat ek moet vergeet wat in die verlede gebeur het nie.   Dit beteken net dat ek moet vrede maak met alles wat in die verlede gebeur het. 

Paulus sê in Filippense 3:13: "Maar een ding doen ek: Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is." En Jesus self sê vir ons in Lukas 9:62: "Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die Koninkryk van God nie."

Ons eintlike probleme begin by die verlede. Alles wat verkeerd loop, is die gevolg van wat reeds gebeur het. My voorgeboortelike ontwikkeling en die wyse waarop ek gebore is en grootgeword het, bepaal tot ‘n groot mate, wie en wat ek vandag is. Miskien het ek nie 'n pa of 'n ma gehad nie, of miskien nie eens een van die twee nie. Dalk het ek in 'n weeshuis grootgeword. Miskien is ek onregverdig behandel, of aan myself oorgelaat. Dalk is ek bederf, oorbeskerm, verwerp of mishandel.

Party van ons het geweldige traumas beleef waarby intense emosie betrokke was. Ander was siek of in ongelukke betrokke. Miskien was jy beroof, of is jy verkrag.

Dalk is dit nie vir jou moontlik om van jou huidige omstandighede te vergeet nie. Jy het dalk 'n ongelukkige huwelikslewe, of jy is eensaam. Miskien veroorsaak al jou probleme dat jy gespanne is of aan depressie ly.

Elkeen wat so voel, kan gehelp word. Jy kan só gehelp word dat jy elke dag begin en eindig met 'n blymoedige gees, al het jy probleme. As 'n mens bekommerd is, of skuldig, bang en minderwaardig voel, kan jy nie helder dink nie. Terwyl jy in ‘n negatiewe toestand is, is dit baie moeilik om jouself daaruit te help.

Die hulp wat ek verleen, is nie iets wat ek in die plek van geloof in die Here Jesus wil stel nie; inteendeel , ek beskou myself maar net as ‘n instrument in Sy hande, wat mense help om ontslae te raak van al die onnodige bagasie wat saam gedra word op die lewenspad.

'n Mens hoor partykeer iemand sê: "It is all in the mind!" Inderdaad is dit so. Al jou gedrag en emosies word beïnvloed deur inligting wat in die onderbewuste gestoor word.

Die mens se gemoed en gees (Engels "mind") bestaan uit twee dele, nl die bewuste en die onderbewuste.

Die bewuste funksioneer wanneer ek iets met my sintuie waarneem, dit wil sê wanneer ek sien, hoor, voel, ruik of proe.  

Die onderbewuste deel van ons gemoed is 'n reuse biblioteek waar inligting gestoor word. Van voor ons geboorte af reeds, is ons brein besig om hierdie inligting te versamel. Al ons ervarings word geberg in die onderbewuste. Die meeste inligting is diep weggebêre en dan is dit ontoeganklik vir die bewuste. Dit is dan iets wat ek vergeet het.

Die brein kan as 'n baie kragtige rekenaar beskou word. Die onderbewuste is die harde skyf waarop inligting gestoor word.

Die bewuste beoordeel en interpreteer alle inligting wat in die onderbewuste gestoor moet word. Wanneer ek iets waarneem, (dws wanneer ek iets sien, ruik, hoor, proe of voel)  moet my bewuste denke sy werk reg doen, en sy werk is om die inligting wat waargeneem word, te kontroleer en te  interpreteer.   Dit beteken, dat ek hierdie inligting moet begryp, of verstaan voordat dit gestoor kan word. Die inligting word dan op die regte plek as ‘n lêer of boek in die biblioteek van my onderbewuste gestoor.

Wanneer ek bewusteloos is, of onder die invloed van drank of verdowings-middels, dan is my bewuste nie in staat om sy werk reg te doen nie. Dit gebeur ook tydens 'n traumatiese gebeurtenis wat met baie emosie gepaard gaan. In sulke omstandighede word die emosie, of gedagte, of gebeurtenis onbeoordeeld en ongeïnterpreteerd in die onderbewuste gestoor. Dit lei dan in die toekoms tot onvanpaste emosies en gedrag wanneer die oorspronklike gebeure of emosie in herinnering geroep word.

Ervarings van die verre verlede kan sy invloed uitoefen op ons lewe vandag. Die meeste van hierdie ervarings kan ons nie eens onthou nie, want dit was moontlik iets wat in ons eerste lewensjare gebeur het. Dit is die sielkundige se taak om jou te help om die regte betekenis aan vroeëre ervarings te gee. As jy die probleem herken, kan jy dit dalk begryp of daarmee vrede maak en so kan dit opgelos word.

2 Huweliksberaad

'n Perspektief op die eie gedrag van die onderskeie vennote in 'n huweliks-verhouding skep die moontlikheid om gebroke verhoudinge te herstel en weer op te bou.

Die doel van alle hulpverlening is om te fokus op die oorsake, eerder as die simptome van huweliksprobleme.

Individuele innerlike genesing skep die moontlikheid vir huweliksterapie om suksesvol te verloop.

Wedersydse vertroue en absolute vertroulikheid vorm die grondslag van alle huweliksberaad.

3 Emosionele Probleme

Die wangedrag van kinders is dikwels simptome van diepliggende emosionele stoornisse. Verskillende projeksietegnieke word aangewend om die aard en oorsake van die versteurde selfbeeld te bepaal. Hulpverlening word gebied in die vorm van psigoterapie vir die kind self, en leiding aan die ouers.

4 Beroepsvoorligting

Die regte beroepskeuse is noodsaaklik om 'n suksesvolle en gelukkige lewensbestaan te verseker. Ongemotiveerdheid en 'n gebrek aan doelgerigtheid is gewoonlik te wyte aan 'n verduisterde toekomsperspektief. Die persoon wat weet waarheen hy/sy op pad is, presteer volgens sy/haar vermoë en is 'n gelukkige mens.

Toetse word ingeskakel om die aanleg, belangstelling en persoonlikheid te bepaal. Bevindinge en aanbevelings word tydens 'n persoonlike onderhoud aan die seun/meisie en sy/haar ouers meegedeel.   ‘n Persoonlike verslag word beskikbaar gestel.

5 Vakkeuse-uitoefening

Om die uiteindelike ideaal van die regte beroepskeuse te verwesenlik, is daar ook ander belangrike voorvereistes waaraan voldoen moet word.

Die belangrikheid van die regte vakkeuse kan nie oorbeklemtoon word nie.

Leerlinge word gelei om vakke te kies wat in ooreenstemming is met hulle aanleg, belangstelling en persoonlikheid. 'n Volledige ondersoek word opgevolg met 'n persoonlike onderhoud en 'n verslag wat die bevindinge en aanbevelings weergee.

6 Studentemotivering

Studente en hoërskoolleerlinge benut dikwels nie die potensiaal waaroor hulle beskik nie. Die rede hiervoor kan moontlik aan een of meer van die volgende faktore toegeskryf word: Gebrekkige belangstelling en ongemotiveerdheid; verkeerde studiemetodes; asook 'n onvermoë om toereikend te konsentreer tydens studie en eksamens vanweë oormatige spanning.

Die oorsake van die onderbenutting van vermoëns kan bepaal word en hulp kan dan verleen word.

7 Intelligensie-evaluering

Daar is 'n sterk verband tussen IK en akademiese prestasie. IK is 'n belangrike hulpmiddel wat gebruik word om bevestiging te verkry wanneer onderprestasie vermoed word.

Gestandaardiseerde intelligensietoetse word gebruik om 'n kwalitatiewe en kwantitatiewe beeld te verkry van intellektuele vermoë.

8 Ontspanningsterapie

Daar is diegene wat 'n behoefte het om te praat met iemand wat hulle vertrou, begryp en aanvaar. Dit sluit persone in wat depressief is, angs of vrees ondervind, onseker is, eensaam voel, bekommerd is, of hulp en raad nodig het.